Aviso Legal:

O presente Aviso Legal regula o acceso, navegación e uso da web https:// meduliaeditorial.com .  A titularidade desta páxina web corresponde a MEDULIA EDITORIAL S.L., empresa constituída en virtude da lexislación galega e española, con domicilio social na rúa Menéndez Pidal 4 baixo A Coruña, con CIF número B70435300. Se desexa contactar con MEDULIA EDITORIAL S.L. pode facelo por escrito na dirección facilitada anteriormente, ou se o prefire, a través da dirección de correo electrónico info@meduliaeditorial.es.  O acceso e utilización da Web atribúenlle a condición de Usuario, o cal implica a aceptación do presente Aviso Legal na versión publicada no momento en que se acceda á mesma. Se non estivese de acordo co mesmo, deberá absterse de acceder ás Webs ou de utilizar os servizos que se prestan a través das mesmas. O presente Aviso Legal réxese polos principios de legalidade e de boa fe, comprometéndose o Usuario para utilizar a Web, así como a información ou servizos fornecidos, de conformidade coa lei, a moral, os bos costumes e a orde pública. A utilización non autorizada da información contida nesta Web, a súa revenda, así como a lesión de dereitos de terceiros, darán lugar ás responsabilidades legais que correspondan.
MEDULIA EDITORIAL S.L. resérvase o dereito para modificar, en calquera momento e sen aviso previo, a presentación e configuración da Web, así como o Aviso Legal da mesma. Por iso, MEDULIA EDITORIAL S.L. recomenda ao Usuario ler este Aviso Legal atentamente cada vez que acceda á Web. O acceso a determinados Contidos, Produtos e/ou Servizos ofrecidos a través da Web pode atoparse sometido a certas condicións particulares propias que, segundo os casos, substitúen, completan e/ou modifican este Aviso Legal. Por tanto, con anterioridade ao acceso e/ou utilización dos devanditos Contidos, Produtos e/ou Servizos, o Usuario ha de ler atentamente tamén as correspondentes condicións particulares. En caso de existir discrepancia entre o establecido no presente Aviso Legal e as condicións particulares de cada servizo específico, prevalecerá o disposto nestas últimas.
MEDULIA EDITORIAL S.L. non se responsabiliza polo mal uso ou apropiación indebida dos contidos ou información publicada na Web. O usuario recoñece e acepta que toda a información e/ou contidos aos que acceda a través da Web éo para o seu único e exclusivo uso persoal e intransferible. Queda prohibida a cesión a terceiros de calquera tipo e forma de toda ou parte da información e/ou contidos aos que poida ter acceso o usuario a través da Web. En cumprimento do establecido polo artigo 21 da Lei de Servizos da Sociedade da Información, MEDULIA EDITORIAL S.L. poderá remitirlle, por correo electrónico ou a través de calquera outro medio análogo, información publicitaria relacionada coa actividade de MEDULIA EDITORIAL S.L.

MEDULIA EDITORIAL S.L. comprométese a tratar e procesar todos os datos dos usuarios rexistrados de conformidade coa Política de Privacidade. O usuario comprométese a facilitar datos veraces, exactos e completos, así como de actualizar todos os datos facilitados para que estes sigan sendo veraces, exactos e completos. Realizado o rexistro, proporcionaránselle as claves de acceso á Web para a que se realizou o rexistro, comprometéndose o usuario para custodialas e usalas de maneira dilixente, así como a comunicar de forma inmediata a MEDULIA EDITORIAL S.L. calquera feito, tales como roubo, extravío, ou acceso non autorizado, que permita o uso indebido das mesmas, co fin de proceder á súa inmediata cancelación. MEDULIA EDITORIAL S.L. non será responsable das consecuencias derivadas do uso indebido das claves de acceso. Os contrasinais de cada usuario son persoais e non deben ser utilizados por terceiros non permitíndose que outros o utilicen baixo o risco de que exista suplantación da identidade. O proceso de rexistro dos usuarios considérase unha formalización dun contrato xuridicamente vinculante entre MEDULIA EDITORIAL S.L. e o usuario, de conformidade cos termos destas Condicións de Uso. O usuario rexistrado recoñece que leu e comprendeu os termos e condicións destas Condicións de rexistro e que acepta cumprir todas as súas disposicións, e recoñece que leu e aceptou a Política de Privacidade.