Dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial:

MEDULIA EDITORIAL S.L. é a única e exclusiva titular dos dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre as marcas, imaxes, textos, deseños, animacións, programación e deseño da Web ou calquera outro contido ou elementos da mesma, ou, no seu caso, dispón dos permisos ou licenzas necesarias para a súa utilización. O Usuario recoñece e acepta que o acceso e/ou descarga de calquera contido e/ou elemento que se atope á súa disposición a través de calquera da Web é para o seu uso persoal e intransferible. Calquera acto de reprodución, distribución, comunicación pública, posta a disposición, ou transformación, así como calquera outra forma de explotación de todo ou parte dos devanditos contidos ou elementos, realizado baixo calquera forma ou mediante calquera medio, requirirá o consentimento previo e por escrito de MEDULIA EDITORIAL S.L., ou no seu caso, do seu titular. Así mesmo, todos os signos distintivos que aparecen na Web son titularidade de MEDULIA EDITORIAL S.L. ou conta coas correspondentes licenzas e/ou autorizacións, e atópanse debidamente rexistrados, quedando prohibida a súa reprodución ou distribución baixo ningún medio, sen a debida, previa e expresa autorización do seu titular. O acceso e navegación pola Web en ningún caso debe entenderse como unha renuncia, transmisión, licenza ou cesión total nin parcial dos dereitos antes indicados por parte de MEDULIA EDITORIAL S.L. ou, no seu caso, do titular dos dereitos ao que correspondan.
Links á Web:

Poderánse incluír hipervínculos a outras páxinas web ou recursos xestionados por terceiras partes que non sexan de MEDULIA EDITORIAL S.L., incluídos anunciantes. MEDULIA EDITORIAL S.L. non revisou todas as páxinas webs vinculadas á nosa Web e non se fai responsable do contido ou veracidade destas páxinas web externas nin tampouco da dispoñibilidade das devanditas páxinas web ou recursos externos; e non aproba nin se responsabiliza, de forma directa ou indirecta, das prácticas de privacidade ou do contido destas páxinas, incluíndo (sen restricións) calquera publicidade, produto ou outros materiais ou servizos da páxina web ou dispoñibles nas devanditas páxinas web ou recursos, nin por danos, perdas ou infraccións causados, ou presuntamente causados, polo uso, ou en relación co uso ou dependentes do devandito contido, bens ou servizos dispoñibles nas devanditas páxinas web ou recursos externos.

Política de privacidade / Cookies Para ver a política de privacidade de usuarios e a política no uso de cookies pica aquí. e aquí. Exención de responsabilidade

MEDULIA EDITORIAL S.L. adoptou as medidas necesarias para asegurar o correcto funcionamento da Web. Con todo, MEDULIA EDITORIAL S.L. non será responsable de falta de dispoñibilidade da Web nun momento determinado, xa sexa por causas técnicas, tarefas de mantemento do sistema, interferencias, interrupcións dos subministradores do servizo Internet ou por calquera outra causa ou fallos que se producisen no acceso, funcionamento e operatividade da Web, así como tampouco das interrupcións, suspensións ou o mal funcionamento das mesmas por causas alleas a MEDULIA EDITORIAL S.L..
MEDULIA EDITORIAL S.L. exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á falta de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento da Web, á falta de cumprimento das expectativas depositadas polos Usuarios na utilidade que se puidesen atribuír á Web,  e en particular, aínda que non de modo exclusivo, aos fallos no acceso ás distintas páxinas da Web ou a aquelas desde as que se presta o servizo.
MEDULIA EDITORIAL S.L. non controla nin garante a ausencia de virus nin doutros elementos nos Contidos que poidan producir alteracións no seu sistema informático (software e hardware) ou nos documentos electrónicos e ficheiros almacenados no seu sistema informático.
MEDULIA EDITORIAL S.L. exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á presenza de virus ou á presenza doutros elementos nos contidos que poidan producir alteracións no sistema informático, documentos electrónicos ou ficheiros dos Usuarios.
MEDULIA EDITORIAL S.L. non garante que o contido da Web estea actualizado, sexa completo e exacto ou que o contido non conteña defectos, erros e/ou virus. En ningún caso MEDULIA EDITORIAL S.L. será responsable da produción de calquera tipo de dano que os Usuarios ou terceiros puidesen ocasionar na Web.

MEDULIA EDITORIAL S.L. non se fai responsable dos contidos nin da veracidade e/ou calidade da información vertida polos seus colaboradores, clientes e/ou usuarios, nin da efectividade, e/ou uso que fagan devanditos colaboradores clientes e/ou usuarios da Web e a información nelas contida. MEDULIA EDITORIAL S.L. non se fai responsable das achegas, opinións, xuízos, comentarios ou contidos que puidesen achegar os seus colaboradores, clientes e/ou usuarios a través de calquera dos mecanismos postos a disposición, como a título ilustrativo redes sociais e/ou comentarios, que infrinxan a normativa vixente e/ou lesione dereitos de terceiros, nin comparte necesariamente as opinións e contidos achegados polos seus colaboradores, clientes e/ou usuarios. A responsabilidade legal corresponderá ao colaborador, cliente e/ou usuario que realice a infracción.
MEDULIA EDITORIAL S.L. exclúe con toda a extensión permitida polo ordenamento xurídico, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que puidesen deberse ao acceso á Web por persoas non autorizadas, ao coñecemento que poidan ter terceiros non autorizados da clase, condicións, características e circunstancias do uso que os Usuarios fan da Web; á transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso aos contidos, e en particular, aínda que non de modo exclusivo, polos danos e prexuízos que poidan deberse a: (I) o incumprimento da lei, a moral e os bos costumes xeralmente aceptados ou a orde pública como consecuencia da transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso á Web e os seus contidos; (II) a infracción dos dereitos de propiedade intelectual e industrial, dos segredos empresariais, de compromisos contractuais de calquera clase, dos dereitos á honra, á intimidade persoal e familiar e á imaxe das persoas, dos dereitos de propiedade e de toda outra natureza pertencentes a un terceiro como consecuencia da transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso ás Webs e os seus contidos; (III) a realización de actos de competencia desleal e publicidade ilícita como consecuencia da transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso á Web e os seus contidos; (IV) a falta de veracidade, exactitude, exhaustividade, pertinencia e/ou actualidade da Web e os seus contidos; (V) a inadecuación para calquera clase de propósito e a defraudación das expectativas xeradas pola Web e os seus contidos; (VI) o incumprimento, atraso no cumprimento, cumprimento defectuoso ou terminación por calquera causa das obrigacións contraídas por terceiros e contratos realizados con terceiros a través de ou con motivo do acceso á Web e os seus contidos; (VII) os vicios e defectos de toda clase dos contidos transmitidos, difundidos, almacenados, postos a disposición ou doutra forma transmitidos ou postos a disposición, recibidos, obtidos ou aos que se accedeu a través da Web.

Lei aplicable e Xurisdición:

O presente Aviso Legal réxese pola lexislación española. Para coñecer de calquera controversia ou litixio, salvo que a lei que resulte de aplicación dispoña o contrario, serán competentes os Xulgados e Tribunais de A Coruña, con renuncia expresa das partes a calquera outro foro.